Lunds universitet

Anna-Lisa Lindén

Senior Professor , Sociologi
telefon: 046-2224063
rum: Paradisgatan 5, rum 208A
e-post: Anna-Lisa.Linden@soc.lu.se

Foto: Anna-Lisa Lindén

Undervisningsinriktning:
Konsumtion och miljöpåverkan (energi,kläder/textil, mat, transporter, avfall); Miljö, klimat och hållbar utveckling; Urban sociologi

Handledarinriktning:
Konsumtion och vardagsliv; Energianvändning, miljö och klimatpåverkan; Livsstil, konsumtion och grön politik; Urban sociologi

Forskningsinriktning:

  Konsumtion och vardagsliv; Energianvändning, miljö och klimatpåverkan; Livsstil, konsumtion och grön politik; Urban sociologi


Pågående forskningsprojekt:

  Klimat/miljöpåverkan från hushållens konsumtion; Energi, livsmedel, transporter och samhälleliga styrmedel.

Publicerade vetenskapliga arbeten:

  Artiklar/articles:

  - Housing Market Segmentation in Swedish Local Authorities. Immigrants and Swedes; Young and Old. Tillsammans med G Lindberg. Scandinavian Housing and Planning Research 1986:3.

  - Obstacles for Young Swedes to Find a Home of Their Own. Scandinavian Housing and Planning Research 1990:4.

  -The influence of social and ethnic segmentation on consultation in primary health care. Scandinavian Journal of Social Welfare 1994. Tillsammans med J Sundquist, U Rosén, B Scherstén.

  - Influence of social factors on sugary products behavior in 4-year-old children with regard to dental caries experience and information at child health centres. Acta Odontol. Scand. 1995:53. Tillsammans med C Granath Kinnby, J Lanke, J Widenheim, L Granath.

  - Urbanismens livsformer och samhällets avfallsproblem. Nordisk ARKITEKTURFORSKNING vol. 8.1.1995

  - Klimatet en samhällelig utmaning. A-L Lindén & Uno Svedin. NFR:s årsbok Jordens klimat. Stockholm, 1996.

  - Gender, Travelling and Environmental Impacts.A-L Lindén, A Carlsson-Kanyama & Å Thelander. Journal of Society & Natural Resources, vol. 12, 1999.

  - Differences in Resource Consumption and Lifestyles - What are the implications for sustainability? Ecological Economics Bulletin, vol.3, 1998.

  - Travel Patterns and environmental effects now and in the future. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. Ecological Economics, vol. 30, 1999.

  - Allmänhetens uppfattning om globala risker. UTVÄGAR, Årsrapport 1999, MISTRA, Stockholm.

  - Trends in food production and consumption.-Swedish experiences from environmental and cultural impacts. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. International Journal of Sustainable Development, vol. 4:2001.

  - Voluntary Agreements - a Measure for Energy Efficiency in Industries? Lessons from a Swedish programme. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. Energy Policy, 2002 vol. 10, pp 897-905.

  - Ändra livsstil för miljöns skull! Vardagslivets stora utmaning. MILJÖforskning 2002:6.

  - Environmentally Friendly Disposal Behaviour and Local Support Systems. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. Local Environment, 2003, vol. 8/3, 291-301.

  - Private Food Strategies and Political Consumerism. In M Boström, A Föllesdal, M Klintman, M Michelletti & M P Sörensen (eds), Political Consumerism: Its Motivations, Power, and Conditions in the Nordic Countries and Elsewhere. Proceedings from the 2nd International Seminar on Political Consumerism, Oslo August 26-29, 2004. Tema Nord 2005:517, Nordiska Ministerrådet, Copenhagen.

  - Efficient and inefficient aspects of residential energy behaviour: What are the policy instruments for change? A-L Lindén, A Carlsson-Kanyama & B Eriksson. Energy Policy, vol.34/14, pp1918-1927.

  - Residential energy behaviour: Does generation matter? 2005. A Carlsson-Kanyama, A-L Lindén & B Eriksson. International Journal of Consumer Studies, vol. 29:3, pp 235-253.

  - Sjuk eller frisk av innemiljön i bostaden? Miljöaktuellt 2006:1.

  - Integrated Product Policy: A case study of batteries. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. International Journal of Environment and Sustainable Development, vol. 5/2, 2006.

  - Energy Efficiency in Residences - A challenge for women and men. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. Energy Policy, 35/2007, pp 2163-2172.

  - Globalization of Markets and Products. A Challenge for Environmental Policy. Lindén A-L & A Carlsson-Kanyama . International Journal of Environment and Sustainable Development, Vol. 6/4, pp. 473-487.

  - Producenter av elprylar behöver tänka om. Husbyggaren 5/2008.

  - Consumers and Globalised Products. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama, IFHE- Jubilee e-book, 2008.

  - The workplace lunch room: an arena for multicultural eating. Anna-Lisa Lindén & Maria Nyberg. International Journal of Consumer Studies 33 (2009) 42-48.

  - Energy efficiency in everyday household life. Three scenarios. In Proceeding "Energiting 2009." Stockholm, pp.45-57.


  Böcker,monografier/Books,monographs:

  - Tomma lägenheter. Lösning på problemet i Olofström. T8:1984, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1984.

  - Människa och miljö. Om attityder, värderingar, livsstil och livsform. Carlssons, Stockholm, 1994.

  - Allmänhetens miljöpåverkan. Energi, mat, resor och socialt liv. Carlssons, Stockholm, 2001.

  - Miljömedvetna medborgare och grön politik. Formas, Stockholm, 2004.  Böcker,kapitel/Books,chapters:

  - Den svenska bostadssituationen. Förändringar och utvecklingsmönster. I Forskare om förvaltning och förnyelse. T7:1985, Byggforskningsrådet. Stockholm, 1984.

  - Equality, Integration and Social Problems in Public Housing. In Prak N L & Priemus H(eds), Post-War Public Housing in Trouble. Delft University Press, Delft, 1985.

  - Housing Policy as an Agent of Social Welfare. Tillsammans med G Lindberg and M Liedholm. In Bulos M & Walker S(eds), The Legacy and Opportunity for High Rise Housing in Europe: The Management of Innovation. Housing Studies Group, Polytechnic of the South Bank. London, 1987.

  - Immigrant Housing Patterns in Sweden. Tillsammans med G Lindberg. In Huttman E D, Blauw W, Saltman J (eds), Urban Housing. Segregation of Minorities in Western Europe and the United States. Duke University Press, Durham and London, 1991.

  - Boende och hälsa. Tillsammans med Hanson B S, Hultman J. I Klass och ohälsa - en antologi om orsaker till den ojämlika hälsan. Didrichsen F, Östlin P, Dahlgren G, Hogstedt C (red), Tiden, Stockholm, 1991.

  - Livsstil, miljö och miljöhandlingar - ett teoretiskt perspektiv. I Lundgren L J (red), Livsstil och miljö. På väg mot ett miljövänligt beteende? FRN, BFR, HSFR, SNV, NUTEK, AFR. Stockholm 1992.

  - Livsstil och konsumtionsmönster. Drivkrafter och motkrafter i energianvändning - i-världen som trendsättare -. I SOU:1994:138. Rapport från klimatdelegationen. Miljö- och naturresursdepartementet, Stockholm, 1994.

  - Från ord till handling - individuella möjligheter och samhälleliga restriktioner. I Lundgren L J (red), Livsstil och miljö. Fråga, forska, förändra. Naturvårdsverket förlag, Stockholm, 1996.

  - Values of Nature in Everyday Life. Word Versus Action in Ecological Behaviour. In Sandberg L A & Sörlin S(eds), Sustainability the Challenge: People, Power, and the Environment. Black Rose Books, York, Ontario, 1998.

  - Thinking, Saying, Doing. Sociological Perspectives on Environmental Behaviour. A-L Lindén (ed), Department of Sociology, Lund University, Lund, 1997.

  - Perspectives on Man, Value Orientation, Behaviour and Sustainable Development. In A-L Lindén (ed), Thinking, Saying, Doing. Department of sociology, Lund University, Lund, 1997.

  - Environment and Behaviour in a Swedish Metropolitan Area. Co-authors Å Thelander, Å Waldo. In A-L Lindén (ed), Thinking, Saying, Doing. Department of Sociology, Report 1997:2, Lund University, Lund, 1997.

  - Sociological Aspects of Man, Value Orientation, Behaviour and Sustainable Development. In Nordgren A (ed), 1997. Science, Ethics and Sustainability. The Responsibility of Science in Attaining Sustainable Development. Studies in Bioethics and Research Ethics 2, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

  - The Formation of Green Identities – Consumers and Providers. A-L Lindén & M Klintman. In Biel A, et al. (eds), ”Individual and Structural Determinants of Environmental Practice” , Ashgate Publ., London, 2003.

  - Miljöproblem som verkliga eller upplevda hot. I T Carlsson (red), Oförtrutet. Bildande yttringar från tjugo års bokutgivning. Carlssons, Stockholm, 2003.

  - Ändrade rutiner. Hushåll, samhälle och avfallsproblem. I Nilsson A, Steneroth M & P Wickenberg (red), Miljö och hållbar utveckling. Samhällsvetenskapliga perspektiv från lundahorisont. Studentlitteratur, Lund, 2004.

  - An Analysis of the Transport Situation in Dar es Salaam in Tanzania from an Institutional Coordination Perspective. In G Jönson & E Tengström (eds), Urban Transport Development. A Complex Issue. Springer-Verlag, Berlin, 2005.

  - Consumers and Globalised Products. In Global Sustainable Development: A Challenge for Consumer Citizens.Lindén A-L & A Carlsson-Kanyama. IFHE- Jubilee e-book 2008.

  - Energy efficiency in everyday household life. Three scenarios. In Proceedings Energiting 2009, Stockholm, pp.45-57.  Rapporter/Reports:

  - Mark-vattenkonflikter. Konfliktanalyser i Vombsjöområdet. Tillsammans med R Castensson. Byggforskningsrådet R99:1982. Stockholm, 1982.

  - Ekonomiska konsekvenser av vattenkvalitetsförändringar i sjöar. Tillsammans med K Hjalte, K Lidgren, C Wells. TEM, Lunds universitet. Lund, 1982.

  - Befolkningsförändringar i bostadsområden med sociala problem. Forskargruppen Boende och bebyggelse, Sociologiska institutionen, Lund, 1984.

  - Bostad efter behov. Jämlikhet och integration i boendet på 80-talets bostadsmarknad. R26:1984, Byggforskningsrådet. Stockholm, 1984.

  - Social segmentation på den svenska bostadsmarknaden. Tillsammans med G Lindberg. Forskargruppen Boende och bebyggelse, Sociologiska institutionen, Lund, 1989.

  - Vem bor i bostadsområdet? Bostadsutbud - befolkningsstruktur - förändringsmönster. Forskargruppen Boende och bebyggelse, Sociologiska institutionen, Lund, 1989.

  - Bostadsmarknadens ägarstruktur och hushållens boendemönster. Förändring och utveckling 1975-1985. Forskargruppen Boende och bebyggelse, Lund, 1989.

  - De första åren i boendekarriären. Ungdomar på bostadsmarknaden. Byggforskningsrådet R33:1990, Stockholm, 1990.

  - Ungdomars bostadsbehov fram till år 2010. Boverket, Karlskrona, 1990.

  - Dagens livsstilar i framtidens perspektiv. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. Rapport 4870, Naturvårdsverket förlag, Stockholm 1998. Även utgiven som Research Report 1998:4, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund.

  - Samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbara städer. A-L Lindén, M. Bennulf & E. Jörgensen. BFR, FRN, MISTRA, Stockholm, 1998.

  - Tillit och social trygghet. I H Hydén & A-L Lindén (red), Lagen, rätten och den sociala tryggheten. Tunnelbygget genom Hallandsåsen. Rapport 1998:14, Sociologiska institutionen, Lund, 1998.

  - Comparing Nations – Perceptions of Global Risk and Environmental Concern. In Lindén A-L & Rinkevicius L (eds), Social Processes and the Environment- Lithuania and Sweden. Report 1999:2, Dept. of Sociology, Lund University, Lund, 1999.

  - Domestic Consumption, Utility Services and the Environment. A-L Lindén, H Chappells, M Klintman, E Shove, G Spaargaren, B van Vliet. Universities of Lancaster, Wageningen and Lund, 2000.

  - Hushållens energikonsumtion. Värderingar, beteenden, livsstilar och teknik. En litteraturöversikt .2002. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. Forskargruppen för Miljöstrategiska Studier, Stockholm.

  - Hushållskunder på energimarknaden. Beteenden och värderingar. A Carlsson-Kanyama, A-L Lindén & B Eriksson. Rapport 181, Fms/FOI, Stockholm, 2003 alt. Report 2004:2, Department of Sociology, Lund University, Lund.

  - Hållbar samhällsutveckling i Blekinge. Nutid och framtid. Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, 2004.

  - Public transport in Dar es Salaam, Tanzania - institutional challenges and opportunities for a sustainable transportation system. A Kanyama, A Carlsson-Kanyama, A-L Lindén & J Lupala. FOI MEMO, Dnr 1123, Fms-rapport 187, FOI & KTH, Stockholm 2004.

  - Mat hälsa och oregelbundna arbetstider. A-L Lindén,M Lagnevik, A-L Lindén, K Sjöberg, E Svederberg, H Jönsson & M Nyberg. Rapport 1:2005, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund 2005.

  - Miljöpolitik och styrmedel. Fallstudie: Batterier. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. Naturvårdsverket förlag, Rapport 5514, 2005.

  - Energieffektivisering i bostaden - förändringar i vardagsarbete för kvinnor och män. A Carlsson-Kanyama, A-L Lindén, P Wulff. FOI-R--1900--SE, Stockholm, 2006.

  - Miljöpolitik och styrmedel. Två fallstudier: Kött och kläder. Carlsson-Kanyama A, Lindén A-L & E Lundell .Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Rapport 2006:1, Lund, 2006.

  - Styrande faktorer och energirelaterade köpbeslut. Elforsk, Stockholm, 2006.

  - Citizen Participation and Institutional Coordination – an examination of public transport and land use planning in Dar-es-Salaam, Tanzania. A Kanyama, A Carlsson-Kanyama, A-L Lindén. TRITA-KET-IM 2006:16, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2006.

  - Miljöpolitik i produktkedjor. Styrmedels effektivitet i teori och praktik. A-L Lindén & A Carlsson-Kanyama. TRITA-IM:2007:3, KTH Industriell ekologi, KTH, Stockholm, 2007.

  - Sociala dimensioner i hållbar samhällsplanering. Working paper 2007:1. Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, 2007.

  - Maten märks. Förutsättningar för konsumentmakt. Anna-Lisa Lindén tillsammans med Mikael Klintman, Magnus Boström& Lena Ekelund. Research Report 2008:1. Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

  - Hushållens energianvändning och styrmedelsstrategier. ER 2007:41, Energimyndigheten, Eskilstuna, 2007. www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ER2007_41W.pdf/$FILE/ER2007_41Wpdf?OpenElement

  - Värme i bostäder. En kvantitativ analys. Elforsk Rapport 07:61, Stockholm, 2007. www.elforsk.se[07_61_rapport_screen[1].pdf]

  - Mat på arbetet dygnet runt? Arbete – Tid – Måltid. Inventering av kunskap genom svensk forskning. Maria Nyberg, Anna-Lisa Lindén & Magnus Lagnevik. Research Report 2008:4, Department of Sociology, Lund University, Lund.

  - Hushållsel. Energieffektivisering i vardagen. Research Report 2008:5, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund.

  - Klimat och konsumtion. Tre fallstudier kring styrmedel och konsumentbeteende. Research Report 2009:1, Department of Sociology, Lund University, Lund, 2009.

  - Energianvändning. Konsumenters beslut och agerande. Tillsammans med Erika Jörgensen och Åsa Thelander. Research Report in Sociology 2009:2, department of Sociology, Lund University, Lund.

  - Vardagens aktörer och deras hushåll. I J Palm & E Wihlborg (red), Sammanvävt. Det goda livet i vardagsforskningen. Tema Teknik och Samhälle, Linköpings universitet, Linköping, 2011.

  - Sweden: Integrated strategies to overcome market barriers. Nieboer, N, Tsenkova S, Gruis,V & A van Hal (eds), Energy Efficiency in Housing Management. Policies and practice in eleven countries. Earhtscan/Routledge, London, 2012.

Mottagning: Efter överenskommelse


Övrigt:
* Medlem i ISA International Sociological Association.

* Medlem i Sociologförbundet.

Senast uppdaterad:2007-09-26
Webbansvarig: IT-service S

IT-service S, Box 134, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)