Lunds universitet

Thomas Brante

Professor, Sociologi
telefon: 046-2229629
rum: 417
e-post: Thomas.Brante@soc.lu.se

Foto: Thomas Brante

Undervisningsinriktning:
Social-scientific theory, philosophy of science, sociology of science and knowledge, medical sociology, sociology of the professions, interdisciplinary science.

Handledarinriktning:
Social-scientific theory, philosophy of science, sociology of science and knowledge, medical sociology, sociology of the professions, interdisciplinary science.

Forskningsinriktning:

  Publications in the areas of philosophy and sociology of science, sociology of science-based controversies, sociology of the professions, political sociology, sociology of deviance. Present areas concern social-scientific theory and sociology of the professions.


Pågående forskningsprojekt:

  Project manager and scientifically responsible for two research projects:
  1. The Conditions and Values of Professional Occupations: A Study of the Swedish Professional Complex 1996-2010
  Funded by The Council for Working Life and Social Research (FAS).

  ​2. Carriers of Knowledge Society: A Study of the Historical Emergence and Contemporary Importance of the Swedish Professions
  Funded by The Swedish Research Council (VR).

  More information on: www.profland.net

Publicerade vetenskapliga arbeten:

  Books
 • Vetenskapens struktur och förändring. Lund: Doxa bokförlag, 1980. (The Structure and Transformation of Science)

 • Termer i sociologi. Lund: Liber bokförlag, 1983. (Co-author Eva Fasth). Sociological Dictionary)

 • Vetenskapens sociala grunder. En studie av konflikter i forskarvärlden. Stockholm: Raben & Sjögren, 1985. (The Social Bases of Science. A Study of Conflicts in Scientific Communities)

 • Anthony Giddens och samhällsvetenskapen. Lund: Symposion, 1989. (Anthony Giddens and Social Science)

 • Individen och det samhälleliga tänkandet. Göteborg: Göteborgs Universitet, 1991. (The Individual and Social Cognition)

 • Brante, T, Fuller, S, Lynch, M (eds and authors). Controversial Science. From content to contention. New York: State University of New York Press (SUNY Press), 1993

 • Epidemisk masspsykos eller reell risk? En sociologisk studie av kontroversen kring elöverkänslighet. Stehag: Symposion förlag, 1995. (Epistemic Mass Psychosis or Real Risk? A Sociological Study of the Controversy About Electric Hyper-Sensitivity)

 • Brante, Andersen, Korsnes: Sociologiskt lexikon. Oslo: Universitetsförlaget, 1998. (Utgivet på danska, norska, svenska). (Sociological Dictionary)

 • Bergqvist, U, Brante, T, et. al. Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom. Arbete och hälsa. Vetenskaplig skriftserie. Arbetslivsinstitutet, 1998. (Electro-Magnetic Fields, Electric Hyper-Sensitivity and Neurologic Disorder)

 • Brante, T., Johansson, K., Sunesson, S. (eds and authors) Diskussioner om samhällsvetenskap. Gränser, innehåll och framtid. Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2004. (Discussions about Social Science. Borders, Contents, Futures).


  Articles
 • "Rationalism och vetenskap”. Häften för kritiska studier, nr 6 1978. (Rationalism and Science)

 • ”Det fria, skapande jaget om subjektets roll i sociologi och filosofi”. Häften för kritiska studier, nr 5 1979. (The Free, Creative Ego – on the role of the subject in sociology and philosophy)

 • ”Nya perspektiv på vetenskapen” Bokbox (Mb), 1979. (New perspectives on Science)

 • ”Galileo Galilei”, Bokbox (Mb), 1979.

 • ”Vetenskapen i ett fritt samhälle”, Bokbox (Mb), 1980. (Science in a Free Society)

 • ”Sociologi en flerparadigmatisk vetenskap?” Sociologisk forskning, nr 1 1981. (Sociology – A multiparadigmatic science?)

 • ”Samtal med Kuhn”. Insikt och handling, nr 2 1982. (Interview with Thomas Kuhn)

 • ”Vetenskapshistoria och kvantfysikens uppkomst”. Insikt och handling, nr 3/4 1982. ((History of Science and the Emergence of Quantum Physics)

 • ”Joachim Israel, filosofin och sociologin”. Sociologisk forskning, nr 4 1982. (Joachim Israel, Philosophy and Sociology)

 • ”Det sociala definitionsparadigmet”. Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 1982. (The Social Definition Paradigm)

 • ”Feyerabend, Popper and the Logic of Science. A Short Illustration and a Possible Paradox”. Polish Sociological Bulletin, nr 2 1982.

 • ”Experiment och objektivitet”. Ideer och verkligheter. Stockholm: Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok, 1983. (Experiment and Objectivity)

 • ”Det sociala och det rationella”, i S. Welin (red): Att förstå världen, Lund: Doxa bokförlag, 1984. (The Social and the Rational)

 • ”Paradigmteorins relevans för samhällsvetenskapen”. Häften för kritiska studier, nr 3 1985. (The Relevance of Paradigm Theory for Social Science)

 • Magister Giddens och samhällsvetenskapen. Forskningsrapport, Sociologiska institutionen, Göteborg, 1986. (Master Giddens and Social Science)

 • ”Vetenskapshistoriesociologiska abstraktioner”. Tidskrift för vetenskapsstudier (VEST), nr 3, 1986. (Abstractions in the History and Sociology of Science)

 • ”Universalia ante rem or post rem?, i årsboken The Unity of the Sciences. Washington DC, 1987.

 • ”Kunskapssociologiska strategier”, i S. Selander (red): Kunskapens villkor. Stockholm: Akademilitteratur, 1987. (Strategies in the Sociology of Knowledge)

 • ”Varför forskare är oeniga exemplet kärnkraft. Tvärsnitt, nr 1 1987. (Why Scientists are Unanimous – the Example of Nuclear Power)

 • ”Sociologiska föreställningar om professionella”, i U. Bergryd (red): Den sociologiska visionen. Stockholm, Raben & Sjögren, 1987. (Sociological Views on Professionals)

 • ”Moralfilosofins elände. Om den moderna moraldiskursens metafysiska antaganden och ideologiska slutsatser”. Tidskrift för vetenskapsstudier (VEST), nr 5-6 1988. The Poverty of Moral Philosophy. On the Metaphysical Assumptions and Ideological Conclusions in Modern Moral Philosophy)

 • ”Kontroversstudier - förslag till ett forskningsprogram”. Tidskrift för vetenskapsstudier (VEST), nr 5-6 1988. Co-author Aant Elzinga. (Controversy Studies – a Research Program)

 • ”Konstitueringen av nya vetenskapliga fält - exemplet forskning om socialt arbete”. Sociologisk forskning nr 2 1988 (The Constitution of New Scientific Fields – the Case of Social Work Research).

 • ”Sociological Approaches to the Professions”. Acta Sociologica, nr 2 1988.

 • ”Changing Perspectives in the Sociology of Science”, i Ulf Himmelstrand (red): The Sociology of Structure and Action. London: SAGE, 1986.

 • ”Kontroversen om dödsbegreppet”. Tidskrift för Vetenskapsstudier (VEST), nr 10-11 1989 Co-author Margareta Hallberg.

 • ”Sociologin som vetenskap”. Sociologisk forskning, nr 2, 1989.(Sociology as Science)

 • ”Professioners identitet och samhälleliga villkor”, i Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. Red. Selander, S. Lund: Studentlitteratur, 1989. (The Identity and Social Conditions of the Professions)

 • ”Samhällsteoretiska traditioner”, i Månson, Per (red): Moderna samhällsteorier. Stockholm: Prisma förlag, 1989 och 1992. (Theoretical Traditions in Social Science)

 • ”Empirical and Epistemological Issues in Scientists" Explanations of Scientific Stances”. Social Epistemology, Vol 4, No. 1, 1989.

 • ”Moral Discourse and Political Controversy”. In Science We Trust? Dubrovnik Proceedings in the Sociology of Science 1989, Red. Elzinga/Nolin/Praenger/Sunesson, Research Policy Studies, Lund 1990.

 • ”Medicine and Ethics”. Ethics and Nursing in a Changing Society. Red H. Olson. Centrum för omvårdnadsvetenskap, Örebro läns Landsting, 1989.

 • ”The Poverty of Moral Philosophy, Foundationalist or Pragmatist”, American Journal of Sociology. Nr 1 1990.

 • ”Citationsindex - en fallgrop för sociologin”. Sociologisk forskning, Nr 2 1990. Co-author Sune Sunesson. (Citation Index Analysis – a Trap for Sociology)

 • ”Rationalism, relativism och paradoxer”. Filosofisk tidskrift, nr. 4 1990. (Rationalism, Relativism and Paradoxes)

 • ”Funktionell förklaring inom sociologin”. Tidskrift för vetenskapsstudier, (VEST) nr. 2 1990. (Functional Explanation in Sociology)

 • ”Kontroversstudier - ett forskningsprogram, del 2”. Tidskrift för Vetenskapsstudier (VEST), Nr. 4 1990. (Controversy Studies – A Research Program, Part 2)

 • ”Towards a Theory of Scientific Controversies”, Science Studies, Nr 2, 1990. Co-author Aant Elzinga.

 • ”A Theory of Professional Types”, i Burrage, Michael, Torstendahl, Rolf (red), Knowledge, State and Strategy. London: SAGE, 1990.

 • ”Styrning genom expertkunskap. Om de moderna professionernas framväxt i Sverige”. I Blomsterberg, M., Therborn, G, Vad styr Sverige? Forskningsrapport nr 105, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, 1991. (Steering by Expert Knoiwledge. On the Evolution of Modern Professions in Sweden)

 • ”Brain or Heart? The Controversy over the Concept of Death.” Social Studies of Science, Nr 2 1991. Co-author Margareta Hallberg.

 • ”Expert Society. The Development of Professions in Sweden”. Studies in Higher Education and Research, 1992: 2.

 • ”Den sociologiska invändningen”. I Bertilsson/Molander (red): Handling, norm, rationalitet. Om samhällsvetenskapens förutsättningar. Bergen: Ariadne och Göteborg: Deadalus, 1992. (The Sociological Objection)

 • ”Sociologiska aspekter på risk och beslut”. I Östberg, G. (red), Kunskap - mer än en handelsvara. SALFO, Stockholm, 1992. (Sociological Aspects on Risks and Decisions)

 • ”Den sociala konstruktivismen inom medicinsk sociologi och teknologistudier”, Tidskrift för vetenskapsstudier (VEST), nr 1 1993. (Social Constructivism in Medical Sociology and Technology Studies)

 • ”Introduction” and ”Reasons for Studying Science-Based Controversies”, i Brante, T., Fuller, S, Lynch, M (eds), Controversial Science. From Content to Contention. New York: SUNY Press, 1993.

 • ”Teori och typologi. Om förhållandet mellan makrosociologi, institutionella sfärer och social handling.” Sociologisk forskning nr 2 1994. (Theory and Typology. On the Relationship Between Macro-sociology, Institutional Spheres and Social Action)

 • ”Vetenskapsbaserade kontroverser.” I Lundqvist, L. (red). Kunskap och handling. Stockholm: Naturvårdsverket, 1995. (Science-Based Controversies)

 • ”Sociologins objekt.” Uppsala universitet: Installationsföreläsningar 1995/6. 1996.

 • ”Kausal realism och sociologi”. Sociologisk forskning, nr 1-2 1997. (Causal Realism and Sociology)

 • ”Om kausal realism” Sociologisk forskning, nr 4 1997. (On Causal Realism)

 • ”Causal Realism and Nordic Sociology.” Regional Reports, International Sociological Association, Montreal 1998.

 • ”Vetenskapsbaserade kontroverser som problemområde sui generis.” I Amalgamfrågan. Forskningsrådsnämnden, rapport 98:22.

 • ”Science-Based Controversies as a problem area sui generis.” I Amalgam and Health. Forskningsrådsnämnden, 1999 (the same as above).

 • ”Förtroende eller misstänksamhet. Faktorer som påverkar den moderna vetenskapens autonomi och auktoritet.” I publikationen Naturvetenskapen – i vems tjänst? Lunds universitet, 1999. (Trust or Suspicion. Factors Influencing the Autonomy and Authority of Modern Science)

 • ”Professional waves and state objectives: A macro-sociological model of the origin and development of continental professions, illustrated by the case of Sweden.” In Hellberg, Saks, Benoit (eds), Professional Identities in Transition. Södertälje: Almqvist & Wiksell International, 1999.

 • ”Science-Based Controversies.” In Lundgren (ed), Knowing and Doing. Stockholm: Swedish Environmental Protection Agency, 2000 (Approx. the same as 59).

 • ”Sociologiska landvinningar.” Jubileumsföreläsningar. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, 2000. (Sociological Landmarks)

 • ”A importância do realismo na construção de teoria sociológica.” Sociologia, Problemas e Práticas, 2001.

 • ”Consequences of Realism for Sociological Theory-Building.” Journal for the Theory of Social Behavior, No. 2, June, 2001.

 • ”Sociological Perspectives on Risk, Trust, and Authority.” In Bertilsson, M., Sjöberg, L (ed): Risk Research. Forthcoming.

 • Det demokratiska universitetet. (The Democratic University). Örebro universitet, 2002.

 • ”Gillbergs forskning måste tåla granskning”. Läkartidningen Nr. 9, 2003.

 • ”Konsolideringen av nya vetenskapliga fält – exemplet forskning i socialt arbete.” I Socialt arbete. En nationell genomlysning av ämnet. FAS och Högskoleverket 2003: 16 R. (The Consolidation of New Scientific Fields – the Case of Social Work Research).

 • ”Sociologi”. I Brante, Johansson, Sunesson. Diskussioner om samhällsvetenskap. Gränser, innehåll, framtid. Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2004. (Sociology. In: Discussions about Social Science.)

 • Bhaskar, Laclau och realismen. (Bhaskar, Laclau and Realism.) Fronesis, Nr. 19 - 20, 2005.

 • Staten og professionerne. I Rask Erikssen, T., Jörgenssen, Anne M. (red). Professionsidentitet i forandring. Köpenhamn: Akademisk förlag 2005. (The State and the Professions. In: Professional Identity in Transformation.)

 • ”Om begreppet och företeelsen profession.” Borås: Högskolan i Borås, 2005. (On the Concept and Phenomenon of Profession)

 • Mode of Publication and Scientific Quality. ScieComInfo, Nr 3, 2005.

 • ”Den nya psykiatrin.” I Hallerstedt, G (red). Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos, 2006. (The New Psychiatry. In: The Power of Diagnosis. On Knowledge, Power or Money?)

 • ”Om psykiatrikers kritiska syn på sociologi”, Socialvetenskaplig tidskrift Nr 4 2006. (Psychiatrists” critical views of sociology.)

 • ”Kontroversen om ADHD.” 2007. Under peer review. (The Controversy About ADHD.)

 • Teorin om interaktion, ritualer och emotionell energi. (The Theory of Interactions, Rituals and Emotional Energy.) Sosiologisk tidskrift, No. 2, 2007.

 • ”Psykiatri och sociologi, arv och miljö”, Socialvetenskaplig tidskrift, Nr 1 2007. (Psychiatry and sociology, nature and nurture.)

 • ”Den determinerade människan”, Socialvetenskaplig tidskrift Nr. 1 2008.

 • ”Explanatory and Non-Explanatory Goals in the Social Scienes”, Philosophy of the Social Sciences, Vol. 38, No. 2, 2008.

 • ”Det sociologiska självförtroendet.” Sociologisk forskning nr 4, 2008. (Sociological Confidence)

 • ”Kategorins makt.” In Eliasson-Lappalainen, R., Meeuwisse, A., Panican, A. (eds). Den berusade båten. Lund: Arkiv förlag, 2009.(The power of categories)

 • ”Hade Platon rätt? Om samhällsvetenskapens lagar och brist på lagar.” In Bengtsson, M., Daud, A., Seldén, D. (eds). En realistisk teori i praktiken. Gothenburg University Press, 2009. (Was Plato right? On the laws and lack of laws in the social sciences)

 • ”Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner.” Vetenskap för profession, University College of Borås, 2009. (What is a profession? Theoretical approaches and definitions)

 • ”In the absence of knowledge politics. Neuropsychiatry and the drug industry. In Bechmann, G., Gorokhov, V., Stehr, N. (eds). The Social Integration of Science. Berlin: Sigma press, 2009.

 • ”Perspectival Realism, Representational Models, and the Social Sciences.” Philosophy of the Social Sciences, Vol. 40, No. 1, 2010.

 • "Professional Fields and Truth Regimes." Comparative Sociology, 2010 no. 6.

 • "State formations and the Historical Take-off of Continental Professional types: The case of Sweden." In Svensson, L., Evetts, J. (eds). Sociology of Professions. Continental and Anglo-Saxon Traditions. Daidalos International, 2010.

 • Professions as Science-Based Occupations. Professions & Professionalization, Vol 1, No 1, 2011.  Research Information

 • Reviews of scientific texts and debates in journals and mass-media: Sociologisk forskning, Zenit, Häften för kritiska studier, Sydsvenska dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens forskning, Dagens nyheter, Läkartidningen, GU-journalen, British Medical journal, Sveriges Radio, m.m. Exempelvis:

 • ”Mekanismerna som för att ojämlikhet består.” Svenska Dagbladet, Under strecket, 26 november 2000.

 • ”Ekonomismen inte bara ytlig utan farlig.” Svenska Dagbladet, Under strecket, 18 september 2001.

 • ”Samhällsvetenskapen bör kunna samla perspektiven.” Svenska Dagbladet, Under strecket, 31 oktober 2001.


  Some Conference Papers

 • ”Reproduction in Science.” Paper presented at the congress "Science, Ethics and Society", presented at IUC, Dubrovnik 1985.

 • ”Towards an Epistemology of Scientific Professions.” Presented at SCASS, Uppsala, 1986.

 • ”Democracy and Expert Statements. Theoretical and Methodological Issues.” Presented at IUC, Dubrovnik, April 1987.

 • ”Professionalization and the Emergence of New Scientific Knowledge.” Presented at SCASSS, Uppsala, 6 8 mars 1987. (Co-author Aant Elzinga).

 • ”On the Legitimation of New Scientific Fields.” Presented at the conference "Higher Education: Creativity, Legitimation and Systems Transformation", Presented at Dalarö, 1987.

 • ”Outline to a Theory of Science-Based Controversies.” Presented at Inter-University Centre, Dubrovnik, Yugoslavia, May 1990.

 • ”Perceptions of Risk, Trust, and Social Structures of Authority.” Presented at "The International Conference on Risks, Risk Research and Scientific Controversies", Ystad, Sweden, June 3-4, 1991.

 • ”Classes and Professions.” Presented at the "VIth International Meeting, The Comparative Project on Class Structure and Class Consciousness", Granada, Spain, July 23-6, 1991.

 • ”The Missing Link Between Philosophy of Science and Politics.” Presented at the 9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 7 - 13, 1991.

 • ”Institutional Epistemology.” Presented at the 1994 EASST Conference, Budapest, August 1994.

 • ”The Resolution of Organizational Disputes.” Presented at the Forum Conference on Organization, Learning and Competence, Rome, June 16, 1995.

 • ”Historical sociology.” Presented at the Russian Academy of the Sciences, Saint Petersburg, June 1998.

 • ”Disagreements between national expert groups about drug and alcohol politics.” Presented at NAD (The Nordic Committee on Drug and Alcohol Abuse), Bergen, Norge 1999.

 • ”Sociological Discoveries.” Presented at the European Sociological Association”s Conference, Helsinki, 2000.

 • ”On Modes 1, 2 and Other Possible Modes in Social Science.” Presented at NOD-S (Framtiden för nordisk samhällsforskning: Nordisk samhällsforskning om 10 år). Helsinki 2001.

 • ”Critique of Herbert Dreyfus on IT and Kierkegaard.” Presented at the conference on IT and Multi-Culturalism, University of South Florida, Tampa, Winter 2001.

 • ”Professional Waves and Professional Types.” Presented at the European Sociological Association”s Work Group on the Professions, Paris, May 2001.

 • ”Multiculturalism, Democracy and Inequality.” Presented at the conference “Multiculturalism”, Adam M. University, Poznan, Poland, 2001.

 • ”Levels and Ontological Models in Sociology.” Presented at the Critical Realism Conference in Roskilde, Denmark.

 • ”The ADHD Paradigm.” Presented at the Swedish Medical Association”s Conference on Mental Disorders, Stockholm, May 2003.

 • ”The Global Standardization of Deviance.” Presented at the 4th Interim Meeting Research Network ”Sociology of Professions.”. Bremen, March 2006.

 • Knowledge Politics Without Knowledge?” Presented at the conference ”Knowledge Politics”, Inter-University Centre, Dubrovnik, May 8 - 12, 2006.

 • Science-Based Controversies as a Problem Area Sui Generis. Presented at the conference ”Knowledge Politics, Science-Based Controversies, and Democracy, Inter Univeristy Centre, Dubrovnik, April 23 - 7, 2007.

  Essential Tensions in the Field of Modern Psychiatry. Presented at the conference Nordic Network for Disability Studies, May 10 - 12, 2007.


Forskningsinformation:
Consequences of Realism for Sociological Theory-Building

Mottagning: E.ö.


Titel: Professor


Senast uppdaterad:2007-09-26
Webbansvarig: IT-service S

IT-service S, Box 134, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)